Столична община обявява принудително отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: "Разширение на ул. "Първа българска армия" – ПИ с идентификатор 68134.505.4675, попадащ в улична регулация от о.т. 71 до о.т. 66a и в УПИ II – за озеленяване и електропроводи, кв. 7, м. НПЗ "Военна рампа-изток", район "Сердика"


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

У В Е Д О М Я В А М
 

Собствениците на поземлен имот, който се засяга от реализацията на обект: "Разширение на ул. "Първа българска армия" – ПИ с идентификатор 68134.505.4675, попадащ в улична регулация от о.т. 71 до о.т. 66a и в УПИ II – за озеленяване и електропроводи, кв. 7, м. НПЗ "Военна рампа-изток", район "Сердика", за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно действащ регулационен план на м. НПЗ "Военна рампа-изток” 1. и 2. част, одобрен със Заповед № РД-09-50-213/22.04.1998 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и ПУП – ИПРЗ и ИПУР, одобрен със Заповед № РА50-169/09.03.2020 г. на гл. архитект на Столична община, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

Поземлен имот с идентификатор 68134.505.4675 (незастроен), с площ 912 кв. м. Сумата за обезщетение е 107 807,52 лв. (сто и седем хиляди осемстотин и седем лева и 52 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

  •  Петя Гечовска – 1/3 ид. ч. – 35 935,84 лв.;
  •  Димитър Гечовски – 1/3 ид. ч. – 35 935,84 лв.;
  •  "Димона – Д. Г." ЕООД – 1/3 ид. ч. – 35 935,84 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет – страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Сердика" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

10.11.2023