Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”


​​​​​​СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, попадащи в улична регулация – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на м. ж.к. „Северен парк“ – Гробищен парк “Бакърена фабрика”, одобрен с Решение № 350 по Протокол № 40/21.05.2009 г. на СОС, за предстояща процедура по отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2819.3128 (незастроен), с площ 207 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2931 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г на ИД на АГКК, сума за обезщетение 12 707,73 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и седем лева и седемдесет и три стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1.  Румен Атанасов   – 1/6 ид. ч. – 2 117,95 лв.
2. Аннатолия  Александрова – 1/6 ид. ч. – 2 117,95 лв.
3. Калина  Керезова – 1/6 ид. ч. – 2 117,95 лв.
4. Михаела  Павлова  – 1/6 ид. ч. – 2 117,95 лв.
5. Иванка  Пандова – 1/18 ид. ч. – 705,98 лв.
6. Любомиров  Пандов   – 1/18 ид. ч. – 705,99 лв.
7. Атанас  Пандов – 1/18 ид. ч. – 705,99 лв.
8. Иванка  Пандова – 1/18 ид. ч. – 705,99 лв.
9. Росица  Пандова  – 1/18 ид. ч. – 705,99 лв.
10. Лилия  Пандова  – 1/18 ид. ч. – 705,99 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3129 (незастроен), с площ 121  кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2929 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г на ИД на АГКК, сума за обезщетение 7 428,19 лв. (седем хиляди четиристотин двадесет и осем лева и деветнадесет стотинки), собственост на ТД „АПК КОМУНА“ ЕООД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3130 (незастроен), с площ 120 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2927 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г на ИД на АГКК, сума за обезщетение 7 366,80 лв. (седем хиляди триста шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки), собственост на ТД „АПК КОМУНА“ ЕООД.
   
ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3131 (незастроен), с площ 294 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2925 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г на ИД на АГКК, сума за обезщетение 18 048,66 лв. (осемнадесет хиляди четиридесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1.  Здравко  Недялков – 1/20 ид. ч. – 902,43 лв.
2.  Петър  Недялков – 1/20 ид. ч. – 902,43 лв.
3.  Николай  Николов – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
4.  Виолета  Шопова – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
5.  Родка  Асенова – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
6.  Тодор  Венков  – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
7.  Надя  Начева – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
8.  Юлия  Лилова – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
9.  Венцислав  Стоянов – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
10. Йоанна  Стоянова – 1/40 ид. ч. – 451,22 лв.
11. Михаил Петков  – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
12. Даниела  Минтова – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
13. Иванка  Стоилова – 1/15 ид. ч. – 1 203,24 лв.
14. Стоян  Дончев – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
15. Гергана Никифорова – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
16. Асен  Младенов – 1/10 ид. ч. – 1 804,87 лв.
17. Стефан  Миланов – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
18. Димитрина Лелекова – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
19. Михаела Михайлова – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
20. Ивайло Михайлов – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
21. Анка Младенова – 1/15 ид. ч. – 1 203,24 лв.
22. Петър Виденов – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
23. Виден Виденов – 1/30 ид. ч. – 601,62 лв.
24. Венка Атанасова – 1/15 ид. ч. – 1 203,24 лв.
25. Таня Йотова – 1/45 ид. ч. – 401,09 лв.
26. Пламен Георгиев – 1/45 ид. ч. – 401,08 лв.
27. Гергина Митова – 1/45 ид. ч. – 401,08 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3136 (незастроен), с площ 50 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2322 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г на ИД на АГКК, сума за обезщетение 3 069,50 лв. (три хиляди шестдесет и девет лева и петдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1.  Елена  Динева –   1/6 ид. ч. – 511,57 лв.
2.  Биляна  Георгиев – 1/18 ид. ч. – 170,53 лв.
3.  Павел  Георгиев – 1/18 ид. ч. – 170,53 лв.
4.  Виолина Георгиева – 1/90 ид. ч. – 34,11 лв.
5.  Антоанета  Георгиева – 1/90 ид. ч. – 34,11 лв.
6.  Вилияна  Георгиева – 1/90 ид. ч. – 34,11 лв.
7.  Александра  Георгиева – 1/90 ид. ч. – 34,11 лв.
8.  Божидара  Георгиева – 1/90 ид. ч. – 34,11 лв.
9.  Божидар  Панков – 1/6 ид. ч. – 511,58 лв.
10. Георги  Георгиев – 1/12 ид. ч. – 255,79 лв.
11. Евстати  Георгиев – 1/12 ид. ч. – 255,79 лв.
12. Свиленка  Димитров – 1/6 ид. ч. – 511,58 лв.
13. Симеон  Свиленов – 1/6 ид. ч. – 511,58 лв.


Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

01.09.2023