Столична община обявява отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Задънена улица от о.т. 97 – о.т. 98, кв. 55, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София


​​​​​​СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Задънена улица от о.т. 97 – о.т. 98, кв. 55, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София, а именно:
Заповед № СОА23-РД40-141/12.09.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 68134.4086.1932 (незастроен), с площ от 173 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Заповедта не е съобщена на Милена Янева.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.
 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

28.11.2023