Столична община обявява отчуждаване на имоти в обхвата на: „Отчуждително производство на ул. "Алб. Айнщайн", в участъка от ул. "Околовръстен път" на север до безименна улица, обслужваща кв.116, кв.116А, кв.119А, кв.119Б, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново",продължението ѝ по безименна улица на север до ул. "Проф. Ст. Ваклинов", обслужваща кв.102А, кв.103, кв.109, кв.110, кв.116, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново"

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждително производство на ул. "Алберт Айнщайн", в участъка от ул. "Околовръстен път" на север до безименна улица, обслужваща кв. 116, кв. 116А, кв. 119А, кв. 119Б, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", както и продължението ѝ по безименна улица на север до ул. "Проф. Станчо Ваклинов", обслужваща кв. 102А, кв. 103, кв. 109, кв. 110, кв. 116, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново“, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1131 (незастроен), с площ от 321 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1333 по КККР, сума за обезщетение 48 548,04 лв. (четиридесет и осем хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 4 ст.). Собственик на имота: неустановен собственик.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.6894 (незастроен), с площ от 269 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1451 по КККР, сума за обезщетение 40 683,56 лв. (четиридесет хиляди шестстотин осемдесет и три лева и 56 ст.). Собственик на имота: неустановен собственик.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1133 (незастроен), с площ от 131 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1472 по КККР, сума за обезщетение 19 812,44 лв. (деветнадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и 44 ст.), разпределени, както следва:
– Даниела Якимова – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.
– Елена Георгиева – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.
– Янка Стойкова – 1/6 ид. ч. – 3 302,06 лв.
– Олга Велкова – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.
– Татяна Панева – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.
– Василка Начева – 1/6 ид. ч. – 3 302,06 лв.
– Боряна Михайлова-Томова – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.
– Цветанка Михайлова-Георгиева – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.
– Николина Стоилова – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.
– Ивона Георгиева – 1/12 ид. ч. – 1 651,04 лв.

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1142 (незастроен), с площ от 609 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1693 по КККР, сума за обезщетение 92 105,16 лв. (деветдесет и две хиляди сто и пет лева и 16 ст.). Собственик на имота: „ДОМКО“ ООД.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1164 (незастроен), с площ от 376 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1694 по КККР, сума за обезщетение 56 866,24 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и 24 ст.). Собственик на имота: „ДОМКО“ ООД.

6. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.3003 (незастроен), с площ от 581 кв. м по КККР, сума за обезщетение 87 870,44 лв. (осемдесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет лева и 44 ст.). Собственик на имота: „Ефекта Инвест“ ООД.

7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.6896 (незастроен), с площ от 37 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2655 по КККР, сума за обезщетение 5 595,88 лв. (пет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и 88 ст.). Собственик на имота: „Паркуей инвестмънтс“ АД.

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.6888 (незастроен), с площ от 775 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1434 по КККР, сума за обезщетение 117 211,00 лв. (сто и седемнадесет хиляди двеста и единадесет лева). Собственик на имота: „Интер спринт“ ООД.

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.6893 (незастроен), с площ от 9 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.634 по КККР, сума за обезщетение 1 361,16 лв. (хиляда триста шестдесет и един лева и 16 ст.). Собственик на имота: „Веси комерс“ ЕООД.

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.6886 (незастроен), с площ от 62 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1625 по КККР, сума за обезщетение 9 376,88 лв. (девет хиляди триста седемдесет и шест лева и 88 ст.). Собственик на имота: „Ефекта инвест“ ООД.

11. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.6891 (незастроен), с площ от 8 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.622 по КККР, сума за обезщетение 1 209,92 лв. (хиляда двеста и девет лева и 92 ст.). Собственик на имота: „Веси комерс“ ЕООД.

12. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.301 (незастроен), с площ от 155 кв. м по КККР, сума за обезщетение 23 442,20 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин четиридесет и два лева и 20 ст.), разпределена, както следва:
– Асен Миланов – 1/16 ид. ч. – 1 465,13 лв.
– Александър Миланов – 1/16 ид. ч. – 1 465,14 лв.
– Вяра Димитрова-Боцева – 1/16 ид. ч. – 1 465,14 лв.
– Кирил Кирилов – 1/16 ид. ч. – 1 465,14 лв.
– Димитър Димитров – 1/8 ид. ч. -  – 2 930,27 лв.
– Румянка Димитрова – 1/8 ид. ч. – 2 930,27 лв.
– Милка Димитрова – 1/8 ид. ч. – 2 930,27 лв.
– Ангелина Велинова – 1/8 ид. ч. – 2 930,28 лв.
– Поля Димитрова – 1/24 ид. ч. – 976,76 лв.
– Людмил Бенчев – 1/24 ид. ч. – 976,76 лв.
– Йордан Петров – 1/48 ид. ч. – 488,38 лв.
– Деница Петрова – 1/48 ид. ч. – 488,38 лв.
– Найден  Николов – 1/8 ид. ч. – 2 930,28 лв.

13. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1168 (застроен), с площ от 15 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1415 по КККР, сума за обезщетение 2 268,60 лв. (две хиляди двеста шестдесет и осем лева и 60 ст.). Собственик на имота: неустановен собственик.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

31.10.2023