Столична община обявява търг с явно наддаване № 9-СО-2022 г. за Прехвърляне право на собственост върху движими вещи – отпадъци

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание Решение № 892 по Протокол № 66, т. 10 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет, чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване № 9-СО-2022 г. за Прехвърляне право на собственост върху движими вещи – отпадъци при следните условия:


Описание на обекта на търга с явно наддаване
Прехвърляне право на собственост върху движими вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности при ремонт на съоръженията за публично осветление на територията на Столична община, по позиции:

Позиция №

ВИД ОТПАДЪК

МЯРКА

ПАЗАРНА
СТОЙНОСТ

1.

Рециклируеми материали – черни метали

тон

238,00 лв./тон

2.

Рециклируеми материали – осветителни тела

тон

52,00 лв./тон

3.

Рециклируеми материали – алуминиеви проводници

тон

505,00 лв./тон


Стъпките за наддаване за всяка позиция са, както следва:

Позиция №

Наименование на вещта

Стъпка за наддаване

1.

Рециклируеми материали – черни метали

23,80 лв./тон

2.

Рециклируеми материали – осветителни тела

 5,20 лв./тон

3.

Рециклируеми материали – алуминиеви проводници

50,50 лв./тон


Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

 •  Право на участие в търга има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, притежаващи Комплексно разрешително (по ЗООС) или Разрешение за дейности с отпадъци (по ЗУО) за дейност с код R 4 „Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения“ съгласно разпоредбите на ЗУО;
 • Не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • Не е в ликвидация;
 • Не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитирано;
 • Няма парични задължения, към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
 • Няма парични задължения по частни вземания към Столична община и районните администрации;
 • Когато участник в търга е обединение, трябва да се представи заверено от участниците в обединението копие от договора за учредяване;
 • За чуждестранните физически или юридически лица се представя съответен документ съгласно законодателството на страната, в която осъществява/т или е осъществявал/и дейността си.

​​​​​​​Цената на тръжната документация е 10 (десет) лева без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 204. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. Получаването на тръжната документация е след представяне на фактура/платежно нареждане за внесена сума за закупена документация до 15:30 ч. на 23.01.2023 г.


Депозит за участие:
​​​​​​​Депозитът за участие е в размер на 55 (петдесет и пет) лева за всяка една от позициите.
​​​​​​​Депозитът за участие се внася до
16:00 ч. на 23.01.2023 г.
Депозитът за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN BG16SOMB91303133008307, „Общинска банка”, клон „Врабча“. В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга: Търг 9-СО-2022 г., както и позициите, за които ще се участва.
​​​​​​​Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12:00 часа на 24.01.2023 г.
​​​​​​​Дата, място и час на провеждане на огледа и търга

​​​​​​​Вещите,
получени в резултат от дейности при ремонт на съоръженията за публично осветление на територията на Столична община, във връзка с изпълнение на договорите по т. 1.1.÷т. 1.4, са на разположение за оглед в гр. София, район „Сердика“, ж.к. „Фондови жилища“, ул. „Подполковник Калитин“ № 216 – на склад в „Улично осветление“ ЕАД.Предварително уговаряне на дата и час за оглед: Контакт: Тодор Маринов, тел. 0884 800652.

 • Дата на провеждане на търга: 24.01.2023 г.
 • Начален час на търга: 14:00 часа.
 • Място на провеждане на търга: ул. „Париж” № 3, стая № 109.
   


  УТВЪРЖДАВАМ:​​​​​​​
  КМЕТ НА СО: ........................................

  ​​​​​​​/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

   

22.12.2022