Столична община обявява конкурс № 9-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 872 по Протокол № 65, т. 35 от 10.11.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 9-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:

Учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост (АЧОС № 3073/21.06.2017 г. на СО – район „Надежда“, вписан в Служба по вписванията на 25.07.2017 г., вх. рег. № 47849, Акт № 193, том CVII, дело № 34411, имотна партида 492662), представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2248, с площ 1 521 кв. м, за който е отреден УПИ ІІІ-2003, кв. 195, местност „Надежда 2а и 2б“, по действащ застроителен и регулационен план, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на Столичен общински съвет и ИПЗ, одобрен със Заповед № РНД17-РА50-16/12.04.2017 г. на главния архитект на район „Надежда“, за построяване на жилищна сграда с надземна застроена площ около 608,40 кв. м (РЗП около 4 563,00 кв. м) и сутерен с не по-малко от 1 521,00 кв. м, или обща площ около 6 084,00 кв. м.

Начално обезщетение в размер не по-малко от 25,36% от общата площ на бъдещата сграда, което представлява еквивалент на пазарната оценка, определена от сертифициран оценител, но не по-ниска от 1 080 861 (един милион осемдесет хиляди осемстотин шестдесет и един) лева, без ДДС, и чиято пазарна стойност да не е по-ниска от данъчната оценка.

2. Условия на конкурса:

2.1. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез изграждане и предоставяне в собственост на Столична община на самостоятелна сграда, завършена в цялост, съгласно количествени сметки, остойностени от „Софинвест“ ЕАД, в размер на 1 557 186,80 (един милион петстотин петдесет и седем хиляди сто осемдесет и шест лева и 80 ст.) лева, с ДДС – „Многофункционална сграда“ в УПИ ІІI-за многофункционална зала, баня и озеленяване, кв. 6, местност кв. "Требич“ (АПОС № 3658/20.12.2021 г. на СО – район „Надежда“, вписан в Служба по вписванията на 09.02.2022 г. с вх. рег. № 6536, Акт № 109, том ХIV, дело № 4445, имотна партида 367978), съгласно одобрен архитектурен проект и Разрешение за строеж № 16/09.05.2022 г. на главния архитект на район „Надежда“, със застроена площ на сградата от 405,70 (четиристотин и пет цяло и седемдесет стотни) кв.м., разгъната застроена площ 676,90 (шестстотин седемдесет и шест цяло и деветдесет стотни), както и на самостоятелни обекти в новопостроената и завършена в цялост сграда в УПИ ІІІ-2003, кв. 195, местност „Надежда 2а и 2б“, с площ на обектите до достигнатия в конкурса процент обезщетение, но не по-малко от 480,28 кв. м – надземно и 385,73 кв. м – подземно, равняващи се на база предложения процент обезщетение, определен от Столичен общински съвет в размер на 25,36% от общата площ на бъдещата сграда след приспадане на РЗП на самостоятелната сграда в УПИ ІІI-за многофункционална зала, баня и озеленяване, кв. 6, местност кв. "Требич“.

2.2. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи да се извършат изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник (Приемател).

2.3. Срокът за завършване на Многофункционалната сграда в УПИ ІІI-за многофункционална зала, баня и озеленяване, кв. 6, местност кв. "Требич“ и жилищната сграда в УПИ ІІІ-2003, кв. 195, местност „Надежда 2а и 2б“, с удостоверения за въвеждане в експлоатация/разрешения за ползване, да не е повече от 36 месеца от сключване на договора за учредяване право на строеж.

2.4. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува идеен проект по всички необходими части и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.

2.5. Владението на самостоятелната сграда и обектите в обезщетение за Столична община да се предаде на кмета на район „Надежда“, след издаване на актове за въвеждане в експлоатация/разрешения за ползване на сградите. Многофункционалната сграда и самостоятелните обекти да са в напълно завършен за ползване вид, съгласно техническото задание и одобрените инвестиционни проекти.

2.6. Строителният надзор за Многофункционалната сграда в УПИ ІІI-за многофункционална зала, баня и озеленяване, кв. 6, местност кв. "Требич“ да се осъществява от правоспособно лице, сключило договор с кмета на район „Надежда“.

2.7. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата съгласно одобрения инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС).

Забележка: В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.

3. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 03.05.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 03.05.2023 г. до 17:00 часа.

7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 04.05.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

 

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА СО: .................................
/Йорданка Фандъкова/

03.04.2023