Столична община обявява конкурс № 7-СО-2023 г. за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – сграда с идентификатор 68134.2816.2377.9 на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.2377 по КККР на гр. София, район „Връбница“; със специфично конкурсно условие: за стопанска дейност


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 640 по Протокол № 60, т. 104 от 21.07.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 7-СО-2023 г., при следните условия:

Предмет на конкурса:
Предмет на настоящия конкурс е отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – сграда с идентификатор 68134.2816.2377.9 на един етаж, със застроена площ от 189 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2816.2377 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“,
одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 година на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, попадащ в урегулиран поземлен имот I-2377 – „за комплексно жилищно строителство“, кв. 12 и в терен, отреден за ВЕЛОАЛЕЯ по действащия регулационен план на м. „ж.к. "Обеля-2“, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2021 г. на Столичен общински съвет, с административен адрес: гр. София, Район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2“, ул. „105-а“, преименувана на ул. „Дико Илиев“ с Решение № 98 от 10.02.2005 г. на Столичен общински съвет.

Срокът за отдаване под наем на обектa е 5 (пет) години.

Началната месечна конкурсна наемна цена е 560,00 (петстотин и шестдесет) лева, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Специфичното конкурсно условие: за стопанска дейност.

Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 100 (сто) лева.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 24.04. 2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. „Париж” № 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 24.04.2023 г. до 17:00 часа.

Офертите се подават в деловодството на Столична община – ул. „Московска“ № 33.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 25.04.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, зала 109 на първи етаж.


 

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА СО: .................................
/Йорданка Фандъкова/

21.03.2023