Столичната община открива публично оповестен конкурс № 2-СО-2023 г. за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на влязло в сила Решение № 861 по Протокол № 65, т. 24 от 10.11.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 2-СО-2023 г. за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:
Предмет на настоящия конкурс е отдаване под наем, за срок до 10 (десет) години, до прилагането на ПУП, чрез реализирането на предвидените в него мероприятия, но не повече от 10 (десет) години, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4356.153 (шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка едно пет три), с площ 2 438 кв. м (две хиляди четиристотин тридесет и осем) – по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор па АГКК, попадащ в УПИ III-„за озеленяване“, кв. 82Б – съгласно частичен регулационен план на м. бул. "Сливница“, одобрен със Заповед № РД-09-50-454/12.09.1996 г. на гл. архитект на София, актуват с Акт за публична общинска собственост № 10079/20.02.2020 г.

2. Началната месечна конкурсна наемна цена за обекта, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 2 066 (две хиляди шестдесет и шест) лева без ДДС.

3. Специфично конкурсно условие – за обществен паркинг, за предоставяне на услугата „Паркирай и пътувай“ (не по-малко от 40% от обособените паркоместа) и предоставяне на паркоместа в режим на абонаментно платено паркиране.

4. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 500 (петстотин) лева.

5. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

6. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 01.03.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16;00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа  на ул.  “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

7. Срок за подаване на оферти – до 01.03.2023 г. до 17:00 часа.

8. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 02.03.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

27.01.2023