Столична община уведомява на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС за издадена заповед на кмета на СО за отчуждаване на недвижим имот в обхвата на обект: „Осигуряване на достъп до имот с идентификатор 68134.4091.632 и прилагане на улична регулация от о.т. 132=91а – до о.т. 173=91б“, кв. 1в, м. „Младост 2“, р-н „Младост“, гр. София​​​​​​​


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Осигуряване на достъп до имот с идентификатор 68134.4091.632 и прилагане на улична регулация от о.т. 132=91а – до о.т. 173=91б“, кв. 1в, м. „Младост 2“, р-н „Младост“, гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-95/03.07.2023 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.4091.5466 (незастроен), с площ 23 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4091.473 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение за имота от 22.08.2022 г. на началника на АГКК – София. Собствениците Ради Георгиев, Ангел Георгиев не са намерени на постоянния и настоящия им адрес, а дружествата „МАРКАМА КЕТЪРИНГ“ ЕООД и  „АНДИБИЛД“ ООД не са намерени на посочените адреси за кореспонденция. За 9 кв. м от правото на собственост върху поземления имот липсват данни.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    
                                                     (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

26.09.2023