Район „Средец“ обявява конкурс № 6/06.11.2023 г. с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, парк „Княз-Борисова градина“, представляващ обект „Трите дансинга“, заедно със съществуващи постройки, с целогодишен режим на ползане – до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6, тел. 9484317, факс 9861837, www.sredec-sofia.org

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 30, ал.1, чл. 31, ал. 3, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Решение № 475 по Протокол № 78, точка 65 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет, въз основа на Заповед № СОА23-РД09-1550/07.07.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА

Публично оповестен конкурс № 6/06.11.2023 г. с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 1020/21.08.2019 г. на Столична община – район „Средец“, вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 61221, акт № 98, том CL от 20.08.2019 г., дело № 46802/2019 г., находящ се в гр. София, Столична община – район „Средец“, парк „Княз-Борисова градина“, с идентификатор 68134.109.41 и площ 3 188 кв. м, представляващ обект „Трите дансинга“, заедно със съществуващи постройки, представляващи заварени сгради, съответно с идентификатор 68134.109.41.1 и площ 24 кв. м, и идентификатор 68134.109.41.2 с площ 23 кв. м, по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, със сезонен характер на работа, с целогодишен режим на ползане – „до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години“.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО: общо в размер на 5 871,00  (пет хиляди осемстотин седемдесет и един) лева без ДДС, както следва:
- терен с идентификатор 68134.109.41 и площ от 3 188 кв. м, представляващ обект „Трите дансинга“ – 5 578,00 (пет хиляди петстотин седемдесет и осем) лева, върху която сума не се начислява ДДС;
- съществуваща постройка, представляваща заварена сграда с идентификатор 68134.109.41.1 и застроена площ 24 кв. м – 150,00 (сто и петдесет) лева без включен ДДС (върху тази сума се начислява ДДС);
- съществуваща постройка, представляваща заварена сграда с идентификатор 68134.109.41.2 и застроена площ 23 кв. м – 143,00 (сто четиридесет и три) лева без включен ДДС, (върху тази сума се начислява ДДС).

Специфични конкурсни условия:
Предназначение на имота – за организиране на масови мероприятия на открито, със сезонен характер на работа, с целогодишен режим на ползване.
Имотът може да се предоставя безвъзмездно за нуждите на Столична община при провеждане на мероприятия от летния Културен календар на столицата.
При спазване на определените по Общия устройствен план (ОУП) предназначение, основни функции и ограничения (Приложение към чл. 3, ал. 2 от ОУП), дейностите ще бъдат извършвани, без да се засяга парковата среда.
Поради сезонния характер на работа за организиране на масови мероприятия на открито – само за периода 1 април – 31 септември на съответната година, но с целогодишен режим на ползване на имота и прилежащите обекти, по време на неактивните месеци от 1 януари до 31 март и 1 октомври – 31 декември на съответната година ще се дължи месечен наем от 10% от постигната месечна наемна цена, определена на базата на началната конкурсна месечна наемна стойност.

Срок за отдаване под наем – „до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години.“

Място за закупуване на конкурсната документация: Конкурсната документация се получава в административната сграда на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, партерен етаж, деловодство, след заплащане на цената в касата на СО – район „Средец“ или по банков път по сметка СО – район „Средец“: IBAN BG97SOMB91303124908901, BIC  SOMBBGSF, Общинска банка, кл. „Денкоглу“, всеки работен ден от 09:00 часа на дата 06.11.2023 г. до 17:30 ч. на дата 22.11.2023 г.;
1. Цена на конкурсната документация – 90 (деветдесет) лева с включен ДДС.
2. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 11 742,00 лева (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лева). Гаранцията за участие се внася по банков път – BG88SOMB91303324908901, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, BIC SOMBBGSF, в срок до 01.12.2023 г. В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса.
3. Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:30 ч. на дата 06.12.2023 г. в деловодството на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, етаж първи, звено „Деловодство“.
4. Оглед на обекта: след предварителна уговорка,  лица за контакт: Милен Павлов, специалист, отдел УОЕСЖН, телефон за контакти 02/ 987 75 55.
5. Конкурсът ще се проведе на дата 07.12.2023 г. в 14:00 часа, в стая № 304, етаж трети в сградата на районната администрация „Средец”.  
6. Адрес на организатора – гр. София, ул. „Леге” № 6.
7. Телефон за информация – 02/ 987 75 55.


 

АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ
 Вр.и.д. Кмет на район „Средец”
 
(съгл. Решение № 917/14.09.2023 г. на СОС)

06.11.2023