Район „Средец“ обявява конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на самостоятелен обект на две нива – частна общинска собственост, находящ се в гр. София – район „Средец“, подлез „Ректората“ – зона А, м. Центъра

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 3, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Решение № 736 от 27.07.2023 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА23-РД09-1846/ 18.08.2023 г. на кмета на СО

                                                                                                                      
О Б Я В Я В А М

Публично оповестен конкурс № 5/ 13.09.2023 г., с предмет: „Отдаване под наем на самостоятелен обект на две нива – частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 918/02.07.2012 г. на Столична община – район „Средец“, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 36018, том LXXXIII от 20.08.2012 г., дело № 154/2012 г., находящ се в гр. София, Столична община – район „Средец“,  подлез „Ректората“ – зона А, м. Центъра,  бул. „Цар Освободител“ № 22, с идентификатор 68134.106.133.1.13, с площ, както следва:

- ниво -1 (минус едно) с обща застроена площ 323 (триста двадесет и три) кв. м.;

- ниво -2 (минус две) с обща застроена площ 170 (сто и седемдесет) кв. м,

за срок от 5 години, с предназначение – за “Книжарница”“.

1. Специфично конкурсно условие – за “Книжарница”.

2. Начална конкурсна месечна наемна цена – 6 062,00 лева (шест хиляди и шестдесет и два лева), без включен ДДС.

3. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Място за закупуване на конкурсната документация: Конкурсната документация се получава в административната сграда на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, партерен етаж, деловодство, след заплащане на цената в касата на СО – район „Средец“, или по банков път по сметка СО – район „Средец“: IBAN BG97SOMB91303124908901, BIC  SOMBBGSF, Общинска банка, кл. „Денкоглу“, всеки работен ден от 09:00 часа на дата 13.09.2023 г. до 17:30 ч. на дата 29.09.2023 г.

4. Цена на конкурсната документация – 90 (деветдесет) лева с включен ДДС.

5. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 12 124,00 лева (дванадесет хиляди сто двадесет и четири лева). Гаранцията  за участие се внася по банков път – BG88SOMB91303324908901, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, BIC SOMBBGSF, в срок до 11.10.2023 г. В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса.

6. Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:30 ч. на дата 13.10.2023 г. в деловодството на СО –район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, етаж първи, звено „Деловодство“;

9. Оглед на обекта: след предварителна уговорка, лица за контакт: Милен Павлов, специалист, отдел УОЕСЖН, телефон за контакти  02/ 987 75 55.

10. Конкурсът ще се проведе на дата 16.10.2023 г. в 14:00 часа, в стая № 304, етаж трети в сградата на районната администрация „Средец”.

11. Адрес на организатора – гр. София, ул. „Леге” № 6.

12. Телефон за информация – 02/ 987 75 55.

 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

 

13.09.2023