Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо хранене – ученически стол и ученически бюфет в сградата на в 6. ОУ „Граф Н. П. Игнатиев”

ОБЯВА


Район „Средец“ обявява публично оповестен конкурс № 4/31.08.2023 г. за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо хранене – ученически стол и ученически бюфет в общинско училище на територията на Столична община – район „Средец“, а именно: Помещения за ученическо хранене – ученически стол със застроена площ 91,84 кв. м и ученически бюфет със застроена площ 42,47 кв. м, находящи се в сградата на 6. ОУ „Граф Н. П. Игнатиев”, с идентификатор 68134.103.14.1, ул. „Шести септември” № 16, кв. 461, УПИ VII, м. „Центъра“, район „Средец“, гр. София, собственост на Столична община, съгласно АПОС № 941/ 26.11.2012 г., за срок от 5 (пет) години. Специфично конкурсно условие – отдаване под наем на ученически стол и ученически бюфет.

Месечна наемна цена, определена съгласно чл. 7 ал. 1 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, изготвена от лицензиран оценител „Консулт-2007“ ЕООД с рег. № РСЦ23-ТД26-230 –(1)/24.04.2023 г., както следва:

  • За ученически стол – 57 (петдесет и седем) лева без ДДС (в т.ч. за 1 кв. м застроена площ – 0,62 лв. без ДДС);
  • За ученически бюфет – 26 (двадесет и шест) лева без ДДС (в т.ч. за 1 кв. м застроена площ – 0,60 лв. без ДДС),

или предлаганата обща месечна наемна стойност е в размер на 83 (осемдесет и  три) лева без ДДС.

Размер на гаранцията за участие, начин и краен срок за внасяне:
Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие.
Краен срок за внасяне на посочената гаранция – 20.09.2023 г.

Срокът за валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът за валидност на офертите. Всеки участник сам избира формата на гаранцията за участие, както следва:
1) парична сума – представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата на СО – район „Средец“, на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, или банково бордеро за внесен паричен депозит по банковата сметка на СО – район „Средец“; IBAN: BG88SOMB91303324908901, ВIС – SOMBBGSF, банка: Общинска банка, клон „Денкоглу“, адрес: София, 1000, ул. „Денкоглу“ № 28, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в № 4/31.08.2023 г. 
„Столово и бюфетно хранене – 2023“ в общинско училище на територията на район "Средец" – помещения за ученическо хранене – ученически стол и ученически бюфет.
2) оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Цена, начин на плащане, място и срок за закупуване на конкурсната документация, в случаите, в които лицата искат да получат документацията от районната администрация:  
В случаите, в които лицата искат да получат документацията от администрацията, конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от от 09:00 часа на 31 август 2023 г. до 17:30 часа на 20 септември 2023 г., включително в административната сграда на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, партерен етаж, деловодство.

Цената на настоящата документация е 7,00 лв. (седем) лева с ДДС и може да бъде закупена по банков път по сметка на СО – район “Средец“:
IBAN BG97SOMB91303124908901, BIC  SOMBBGSF,
Общинска банка, кл. „Денкоглу“,  
или след заплащане на цената в касата на СО – район „Средец“. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.
Конкурсната документацията се публикува на електронната страница на районната адмнистрация – www.sredec-sofia.org  и на сайта на Столична община (www.sofia.bg ), раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.
Място, дата и час за отваряне на предложенията на публично заседание на комисията: 21.09. 2023 г. от 13:00 часа, в сградата на СО – район "Средец", на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, ет. 2, стая № 202 – заседателна зала.
Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка на тел: 02/ 988 17 13; e-mail: shesto_ou@6ou.org; сайт: www.6ou.org

Приложения:
Заповед № РСЦ23-ВК91-1062/31.08.2023 на кмета на район "Средец"
Конкурсна документаци за участие в конкурса

31.08.2023