Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 09.11.2023 г. до 24.11.2023 г., краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“

Столична община – район  „Сердика“ на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1863/22.08.2023 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР23-РД98-18/07.11.2023 г. на кмета на СО – район „Сердика“

ОБЯВЯВА

Удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 09.11.2023 г. до 24.11.2023 г., определеният в утвърдената конкурсна документация № РСР23-ВК66-1263/03.10.2023 г., краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

Обект № 1 – самостоятелен обект, помещение, с площ от 18,38 кв. м, актуван с АЧОС № 2285/17.05.2022 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, бул. ,,Лазар Михайлов“ № 53, ет. 1, разположен в сграда с идентификатор 68134.503.1124.1 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ II – за администрация и читалище, кв. 39, м. "кв. "Бенковски“, одобрен със Заповед № РД-09-50-461/22.10.2001 г. на главния архитект на гр. София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 120,00 лв. (сто и двадесет лева) – 6,50 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.
Специфично конкурсно условие: за медицински кабинет.

Обект № 2 – самостоятелен обект, помещение, с площ от 17,85 кв. м, актуван с АЧОС № 2285/17.05.2022 г. на СО – район "Сердика“, находящ се в гр. София, бул. "Лазар Михайлов“ № 53, ет. 1, разположен в сграда с идентификатор 68134.503.1124.1 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ II – за администрация и читалище, кв. 39, м. "кв. Бенковски“, одобрен със Заповед № РД-09-50-461/22.10.2001 г. на главния архитект на гр. София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 116,00 лв. (сто и шестнадесет лева) – 6,50 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.
Специфично конкурсно условие: за медицински кабинет.

Обект № 3 – самостоятелен обект, помещение, с площ от 17,60 кв. м, актуван с АЧОС № 2285/17.05.2022 г. на СО – район "Сердика“, находящ се в гр. София, бул. "Лазар Михайлов“ № 53, ет. 1, разположен в сграда с идентификатор 68134.503.1124.1 по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, УПИ II – за администрация и читалище, кв. 39, м. "кв. "Бенковски“, одобрен със Заповед № РД-09-50-461/22.10.2001 г. на главния архитект на гр. София, с начална конкурсна месечна наемна цена: 116,00 лв. (сто и шестнадесет лева) – 6,50 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.
Специфично конкурсно условие: за медицински кабинет.

Гаранция за участие: 100:00 лв. за всеки отделен обект, внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60:00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика”, с административен адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.
Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 24.11.2023 г.    
Краен срок за представяне на офертите: до 17:30 ч., на 24.11.2023 г., в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.
Дата, място и час на провеждане на конкурса: 27.11.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на СО – район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж. 4.
Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

09.11.2023