Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“, с условие – за открит склад

Столична община – район „Сердика“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1705/05.10.2022 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР22-РД98-32/14.11.2022 г. на кмета на СО – район „Сердика“

О Б Я В Я В А:

Удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 16.11.2022 г. до 02.12.2022 г., определеният в утвърдената конкурсна документация № РСР22-ВК66-1356/10.10.2022 г., краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет„Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“, за срок от 10 (десет) години.

Информация за обекта, предмет на конкурса:
Терен,
 представляващ ПИ с идентификатор 68134.507.1359 (шест осем едно три четири точка пет нула седем точка едно три пет девет) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 949,00 (деветстотин четиридесет и девет) кв. м, актуван с АЧОС № 1874/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. ,,Старата воденица”, попадащ в УПИ V – 1359, кв. 16 съгласно действащ ПУП – ПРЗ за м. „Орландовци" – "Малашевци“, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на главния архитект на гр. София.
Начална конкурсна месечна наемна цена,
 определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 494,00 (четиристотин деветдесет и четири) лева без ДДС (0,52 лв./кв. м).
Специфично конкурсно условие: Теренът ще се ползва за открит склад.
Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария- Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика”, с административен адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 02.12.2022 г.    

Краен срок за представяне на офертите: до 17:30 ч., на 02.12.2022 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Дата, място и час на провеждане на конкурса: 05.12.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на СО – район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж. 4.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

16.11.2022