Район „Подуяне” удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурса за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, за извършване на търговска дейност

О Б Я В Л Е Н И Е


СО – район „Подуяне” удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО за извършване на търговска дейност, както следва:
ОБЕКТ № 1 – Сграда  с идентификатор 68134.606.228.4 със застроена площ 78,00 м2, попадаща в ПИ с идентификатор 68134.606.228, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ УПИ III за „ожс“, кв. 6, м. ж.к. „Хаджи Димитър“, съгласно действащ регулационен план, одобрен със Заповед № РД-50-09-26/26.01.1988 г. на главния архитект на гр. София, ъгъла на ул. „Проф. Иван Шишманов“ и ул. „Теофил Ганев“, до бл. 24, със съставен АчОС № 2960/05.05.2017 г. За сградата е издадено Удостоверение за ползване по предназначение „Кафе-клуб“ рег. № 94-Г-34/19.04.2022 г. на р-н „Подуяне“.
Начална конкурсна наемна цена за обекта, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община: 482,00 лв. без ДДС или 578,40 лв. с вкл. ДДС.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Кафе-клуб“.
ОБЕКТ № 2 – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.626.522.1.1, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ помещение, със застроена площ 47,14 кв. м, в това число и обслужващи помещения, находящо се в пешеходен подлез № 6 с идентификатор 68134.626.522.1, бул. „Ботевградско шосе“, със съставен АчОС № 3811/14.07.2022 г.
Начална конкурсна наемна цена за обекта, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община: 222,00 лв. без ДДС или 266,40 лв. с вкл. ДДС.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Складово помещение“.
ОБЕКТ № 3 – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.626.522.1.2, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ помещение, със застроена площ 37,73 кв. м, в това число и обслужващи помещения, находящо се в пешеходен подлез № 6 с идентификатор 68134.626.522.1, бул. „Ботевградско шосе“, със съставен АчОС № 3812/14.07.2022 г.
Начална конкурсна наемна цена за обекта, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община: 177,00 лв. без ДДС или 212,40 лв. с вкл. ДДС.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Складово помещение“.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.
Цена на конкурсната документация – 60,00 лв. (шестдесет лв.) с вкл. ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса е 100,00 лв. (сто лв.).
Срокът за отдаване под наем на имотите, предмет на конкурса, е 5 (пет) години.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17:00 ч. на 15.06.2023 г.    
Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17:00 ч. на 15.06.2023 г.
Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Конкурсът ще се проведе на 16.06.2023 г. от 10:30 ч. в стая 321, етаж 3, в сградата на районна администрация „Подуяне”.
Адрес на организатора – Гр. София, ул. „Плакалница” № 51.
Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

01.06.2023