Район „Панчарево“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 10,60 кв. м, с конкурсно условие – за магазин за детски стоки

О Б Я В Л Е Н И Е


СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1147/09.05.2023 г. на кмета на Столична община, Решение № 251 по Протокол № 74, т. 35 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет обявява конкурс за:

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 5052/28.01.2015 г. на СО – район "Панчарево", представляващ помещение с площ 10,60 кв. м, нанесено в кадастралната карта като самостоятелен обект с идентификатор 39791.6003.243.10.3, находящ се в едноетажна сграда на ул. “Демокрация“ № 2, ет. 1, в с. Кривина, район „Панчарево“.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на територията на СО – 72,00 лв. (седемдесет и два лева) без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за магазин за детски стоки.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с вкл. ДДС.
Гаранция за участие: 100 лв.
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе”  № 230.
Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 17:00 часа на 23.06.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 26.06.2023 г.
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 27.06.2023 г. от 11:00 часа в административната сграда на район "Панчарево", находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти за участие в конкурса или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230,
тел. 02/97-60-530, 02/ 97-60-531,  02/97-60-548,  e-mail:  info@pancharevo.org

 

 

26.05.2023