Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс за отаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ стопански обект, намиращ се на бул. „Ситняково“ № 30 (ъгъла с ул. „Русалка“), със специфично конкурсно условие – за търговска дейност

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

1. Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-2545/23.11.2022 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ стопански обект със застроена площ от 42,29 кв. м, намиращ се в гр. София, кв. 161, м. „Подуене-център” по плана на гр. София, с административен адрес: бул. „Ситняково“ № 30 (ъгъла с ул. „Русалка“), с идентификатор 68134.409.102.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, АОС № 1090/02.01.2013 г.

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от Столичен общински съвет на база изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:500,00 (петстотин) лева, без включен ДДС.

3. Специфично конкурсно условие: – за търговска дейност.

4. Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1 каса, от 05.12.2022 г. до 05.01.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

5. Цена на конкурсната документация – 60лв. (шестдесет лева) с включено ДДС.

6. Гаранция за участие в конкурса – 50 лв. (петдесет лева), вносима в касата на районната администрация, в срок до 05.01.2023 г. – 16:30 часа.

7. Подаване на документи за участие – в сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, гише „Правно обслужване" в Център за информация и услуги, срок на подаване до 05.01.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.  

8. Оглед на общинския имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа.

9. Конкурсът ще се проведе на 06.01.2023 г. в сградата на район „Оборище“ – СО, ет. 2, заседателна зала от 10:30 часа в закрито заседание.

10. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

11. Критерии за оценка на предложенията: – най-висока предложена месечна наемна цена.

За информация: СО – район „Оборище“, отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, тел. 02/8157636 и отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“, тел. 02/8157631 и 02/8157644.

 

Съгласувал чрез АИС:

А. Вълчинов
Заместник-кмет на СО – район „Оборище“ 

 

 

05.12.2022