Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 – София, бул. "Мадрид" 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67  www.rayon-oborishte.b


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

                       

1. Кметът на СО – район „Оборище“, на основание чл. 31, ал. 3, вр. с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-848/27.03.2023 г. на кмета на Столична община удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) година на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 м2, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, актуван с АОС № 1012/03.10.2011 г.“

2. Начална месечна конкурсна наемни цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО: 317,50 лева (триста и седемнадесет лева и петдесет стотинки), без включен ДДС.

3. Специфично конкурсно условие: за обществена тоалетна.

4. Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1 – каса, от 23.06.2023 г. до 10.07.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

5. Цена на конкурсната документация – 60лв. (шестдесет лева) с включено ДДС.

6. Гаранция за участие в конкурса50 лв. (петдесет лева), вносима в касата на районната администрация, в срок до 10.07.2023 г. – 16:30 часа.

7. Подаване на документи за участие – в сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, гише „Правно обслужване" в Център за информация и услуги, срок на подаване до 10.07.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. 

8. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа.

9. Конкурсът ще се проведе на 11.07.2023 г. в сградата на район „Оборище“ – СО, ет. 2, заседателна зала, от 10:30 часа в закрито заседание.

10. Критерии за оценка на предложенията – най-висока предложена месечна наемна цена.

За информация: СО – район „Оборище“, отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, тел. 02/8157636, и отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“, тел. 02/8157631 и 02/8157644.

 

За кмет на СО – "Оборище":
/Арсени Вълчинов/
Заместник-кмет на СО – район „Оборище“

23.06.2023