Район „Оборище“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 – София, бул. "Мадрид" 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67  www.rayon-oborishte.bgОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

1. Кметът на район „Оборище“ – СО, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-848/27.03.2023 г. на кмета на Столична община, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – тоалетна, с идентификатор 68134.405.115.1.17, с площ от 21,53 кв. м, намиращ се в пешеходен подлез „Източна порта на Сердика“ с идентификатор 68134.405.115.1, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, актуван с АОС № 1012/03.10.2011 г.“

2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от Столичен общински съвет на база изготвена пазарна оценка от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
​​​​​​​317,50 лева (триста и седемнадесет лева и петдесет стотинки), без включен ДДС.

3. Специфично конкурсно условие: – за обществена тоалетна.

4. Място за закупуване на конкурсната документация – сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1 – каса, от 19.05.2023 г. до 19.06.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

5. Цена на конкурсната документация – 60 лв. (шестдесет лева) с включено ДДС.

6. Гаранция за участие в конкурса – 50 лв. (петдесет лева), вносима в касата на районната администрация, в срок до 19.06.2023 г.  – 16:30 часа.

7. Подаване на документи за участие – в сградата на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, гише „Правно обслужване" в Център за информация и услуги, срок на подаване до 19.06.2023 г. (включително) от 08:30 ч. до 17:00 ч.

8. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа.

9. Конкурсът ще се проведе на 20.06.2023 г. в сградата на район „Оборище“ – СО, ет. 2, заседателна зала от 10:30 часа в закрито заседание.

10. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

11. Критерии за оценка на предложенията: - най-висока предложена месечна наемна цена.

​​​​​​​За информация: СО – район „Оборище“, отдел „Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти“, тел. 02/8157636 и отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“, тел. 02/8157631 и 02/8157644.


НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ    
Кмет на СО – р-н „Оборище”

 

19.05.2023