Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, помещение за офис, находящо се в административна сграда – кметство с. Житен, с конкурсно условие: за офис

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-859/28.03.2023 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, помещение за офис, находящо се в административна сграда – кметство с. Житен, район „Нови Искър“, а именно:

- помещение с площ от 18,00 кв. м, заедно с 6,25 кв. м прилежащи ид. части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 29430.4705.814.6, с площ от 135,00 кв. м, актувана с АПОС № 3809/13.02.2014 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 14062/28.03.2014 г., том XXXII, № 158, имотни партиди 310940, построена върху поземлен имот с идентификатор 29430.4705.814 по КККР на с. Житен, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-18/25.01.2012 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ VII (седми) – общ. от кв. 17 (седемнадесети) по действащия регулационен план на с. Житен, одобрен със Заповед № РД-16-075/09.04.1990 г. на председателя на ИК на ОбНС „Нови Искър“ и ИПРЗ за кв. 17 (седемнадесети), УПИ от I до IX, одобрено със Заповед РД-09-50-512/20.11.2001 г. на гл. арх. на София, с административен адрес: С. Житен, ул. „Житница“ № 22.

- Началната конкурсна наемна цена – 40,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за офис.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО – район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 12.06.2023 г. до 17:00 ч. на 26.06.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 27.06.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на информационните табла в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Житен.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ - тел.: 02/991 7353.
Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.​​​​

12.06.2023