Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на нежилищен недвижим имот, едноетажна сграда, за търговия – частна общинска собственост, находяща се на територията на с. Мировяне, район „Нови Искър“

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1148/09.05.2023 г. на кмета на Столична община, на основание на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на нежилищен недвижим имот, едноетажна сграда, за търговия – частна общинска собственост, находяща се на територията на с.  Мировяне, район „Нови Искър“, а именно:
- едноетажна сграда с идентификатор 48393.4988.928.1, с площ от 114,00 кв. м, застроена, в поземлен имот с идентификатор 48393.4988.928 по КККР на с. Мировяне, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-15/23.01.2012 г. на ИД на АГКК, с площ от 257 кв. м, актуван с АЧОС № 3111/18.03.2013 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 35402/24.07.2013 г., том LXXXIV, № 142, имотна партида 278882, за който е отреден УПИ VIII (осми) – общ. от кв. 16 (шестнадесети) по действащия регулационен план на с. Мировяне, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС, с административен адрес: С. Мировяне, пл. „Васил Левски“ № 10а.
- Началната конкурсна наемна цена – 625,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.
- Специфично конкурсно условие: за търговска дейност.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО – район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI – Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 30.05.2023 г. до 17:00 ч.  на 28.06.2023 г.
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.
Конкурсът ще се проведе на 29.06.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: Гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.
При неподадени оферти или при подадена една оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 30.05.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Мировяне.
За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

30.05.2023