Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение: за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър“

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-48/05.01.2023 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение: за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър““, а именно:

- помещение с площ от 10,00 кв. м, заедно с 3,60 кв. м прилежащи ид. части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажна обществена сграда (кметство) с идентификатор 57011.5548.212.1,  с площ от 397,00 кв. м, застроена в поземлен имот с идентификатор 57011.5548.212 по КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-9/16.01.2012 г. на ИД на АГКК,  с площ от 2450 кв. м, за част от който с площ от 2415 кв. м е отреден УПИ II (втори) – за детска градина от кв. 21 (двадесет и първи), а останалата част с площ от 35 кв. м попада в улици с о.т.115-126 и 128-130 по действащия регулационен план на с. Подгумер, одобрен със Заповед № РД-16-076/09.04.1990 г. на председателя на ИК на ОбНС „Нови Искър“ и ИПР одобрено със Заповед № РД-09-50-180/12.02.2009 г. на гл. арх. на София, актуван с АПОС № 3118/19.03.2013 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 20963/11.06.2013 г., том LXIV, № 54, имотна партида 272816, с административен адрес: с. Подгумер, ул. „Стара планина“ № 23Б.

- Началната конкурсна наемна цена54,70 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

- Специфично конкурсно условие: за фризьорски салон.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО – район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 31.01.2023 г. до 17:00 ч.  на 01.03.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 02.03.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 31.01.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Подгумер.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

31.01.2023