Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот, публична общинска собственост, с предназначение за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-3061/12.12.2022 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот, публична общинска собственост, с предназначение за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:

- обособено помещение с предназначение – за стоматологичен кабинет, с площ от 15,75 кв. м., заедно  с 4,20 кв. м прилежащи и.д. части от общите такива, разположено на първи етаж в триетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 65601.5479.270.1, с площ от 259,00 кв. м, актувана с АПОС № 3813/14.02.2014 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 14073/28.03.2014 г., том XXXII, № 119, имотни партиди 310950, 310951, застроена в поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270 по КККР на с. Световрачене, район „Нови Искър“, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I (първи) – за кметство, поща и магазини от кв. 24 (двадесет и четвърти) по действащия регулационен план на с. Световрачене, одобрен със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.

Началната конкурсна наемна цена – 55,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО – район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 10.01.2023 г. до 17:00 ч.  на 08.02.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 09.02.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 10.01.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

10.01.2023