Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение за аптека, находяща се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-2536/23.11.2022 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение за аптека, находяща се на територията на с. Световрачене, район „Нови Искър“, а именно:
- обособено помещение със самостоятелен вход, с площ от 34,15 кв. м, и складово помещение с площ от 9,12 кв. м, разположени на първи етаж в триетажна сграда – кметство с идентификатор 65601.5479.270.1, със застроена площ от 259 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270, попадащ в УПИ I – за кметство, поща и магазини от кв. 24 по действащия регулационен план на с. Световрачене, одобрен със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987 г. на гл. архитект на София, актувана с АПОС № 3813/14.02.2014 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. № 14073, том. XXXII, № 119, имотни партиди: 310950, 310951, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36.
- Началната месечна конкурсна наемна цена – 251,00 лв. без ДДС, определена от сертифициран оценител сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
- Специфично конкурсно условие: за аптека.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО – район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 22.12.2022 г. до 17:00 ч. на 20.01.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 23.01.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 22.12.2022 г., на информационните табла в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

 

 

22.12.2022