Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен недвижим имот, представляващ част от масивна сграда за търговия, находяща се на територията на кв. "Курило"


OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-1389/09.06.2023 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда за търговия, находяща се на територията на гр. Нови Искър“, а именно:

  • едноетажен корпус с идентификатор 00357.5357.167.3 по КККР на гр. Нови Искър, кв. "Курило", одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 79 кв. м, ведно с усвоена част от тераса с площ от 67,60 кв. м, цялата с площ от 108,80 кв. м, актуван с АЧОС № 2937/13.07.2012 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 48713/05.11.2012 г., том СXIV, № 191, имотна партида 241142;
  • първи етаж от двуетажен корпус с идентификатор 00357.5357.167.2 по КККР на гр. Нови Искър, кв. "Курило", одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 83 кв. м, актуван с АЧОС № 2938/13.07.2012 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 48991/05.11.2012 г., том СXIV, № 186, имотна партида 241398;
  • едноетажен корпус с идентификатор 00357.5357.167.1 по КККР на гр. Нови Искър, кв. "Курило", одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 43 кв. м, актуван с АЧОС № 2939/13.07.2012 г. на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 59609/20.11.2014 г., том СXLIV, № 134, имотна партида 342079.

Началната конкурсна наемна цена 1 084,40 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие: за търговска дейност.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от деловодството на СО – район „Нови Искър“, находящо се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 08:30 ч. на 10.08.2023 г. до 17:00 ч.  на 08.09.2023 г.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на СО – район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2023 г. от 10:30 часа в заседателната зала на СО – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни на основание т. 6 от Заповед № СОА23-РД09-1389/09.06.2023 г. на кмета на Столична община.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на СО – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България днес“ от 10.08.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община и на СО – район „Нови Искър“.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

10.08.2023