Район „Надежда“ удължава срока за прием на конкурсни документи по Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО – район „Надежда“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “НАДЕЖДА”  
гр. София, 1220, ул. ”Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
                             www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

На основание чл. 46 от Закона местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС и чл. 6 ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община на СОС и Заповед № СОА23-РД09-336/25.01.2023 г. на кмета на Столична община и Заповед № РНД23-РД56-305/29.05.2023 г. на кмета на район „Надежда“ и във връзка с Протокол № 1/22.06.2023 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД23-РД56-368/22.06.2023 г. на кмета на район „Надежда“

1. Удължава се срокът за прием на конкурсни документи по Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от имоти – публична общинска собственост, за организиране на столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО – район „Надежда“, както следва: Обособени позиции:
1.1. Ученически бюфет с площ 33,40 кв. м в 16. ОУ „Райко Жинзифов“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Дравски бой“ № 7, с АОС № 2748/2016 г., с идентификатор 68134.1386.2825.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 21,00 (двадесет и един) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.2. Ученическо столово хранене (разливно) с площ 53,00 кв. м в 16. ОУ „Райко Жинзифов“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Дравски бой“ № 7, с АОС № 2748/2016 г., с идентификатор 68134.1386.2825.1.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 14,00 (четиринадесет) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.9. Ученическо столово хранене (кухня – майка) с площ 130,00 кв. м в 101. СУ „Бачо Киро“, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36, с АОС № 2012/2012 г. с идентификатор 68134.1386.517.2.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.10. Ученически  бюфет с площ  43,00 кв. м в 101. СУ „Бачо Киро“ – голяма сграда, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36, с АОС № 2012/2012 г. с идентификатор 68134.1386.517.2.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 27,00 (двадесет и седем) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
1.12. Ученически  бюфет с площ  12,60 кв. м в  101. СУ „Бачо Киро“ – малка сграда, с адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ №36, с АОС № 2012/2012г. с идентификатор 68134.1386.517.7.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 8,00 (осем) лв. без ДДС, на основание чл. 28, ал. 2 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 100.
Конкурсната документация може да бъде закупена и по банков път по сметка на СО – район „Надежда ", IBAN: BG76SOMB91303124911801, BIC: SOMBBGSF при „Общинска банка“ АД – клон „Денкоглу“.
3. Критерии за подбор: участниците в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 5 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училище на територията на Столична община.
4. Критерии за оценка:  регламентирани в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.

По обособени позиции – Ученическо столово хранене (разливно) и Ученическо столово хранене (кухня – майка)–- за един ученик цена на купон за основно обедно меню не по-малко от 4,70 лв. (четири лева  и седемдесет стотинки) без ДДС за възрастова група от 7 – 13 години, за един ученик цена на купон за основно обедно меню не по-малко от 5,00 лв. (пет лева) без ДДС за възрастова група от 14 – 18 години и цена на един купон за ученик със специфични хранителни потребности не по-малко от 5,50 лв. (пет лева и петдесет стотинки) без ДДС; предложение за безплатен обяд не по-малко от 2% от общия брой на учениците, които се хранят в стола.

По обособени позиции – Ученичски бюфет – предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малка от 2% от общия брой на учениците в училището.   
5. Критерии за комплексна оценка. 
6. Цена на конкурсната документация: 120,00 (сто и двадесет) лева с ДДС.
7. Гаранция за участие в конкурса: 1 000,00 (хиляда) лева.
8. Място за подаване на оферти: административната сграда на СО – район „Надежда“, адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж. 1 – фронтофис.
9. Срок за закупуване на документацията за участие и подаване на оферти: от 08:30 часа на 27.06.2023 г. до 17:00 часа на 12.07.2023 г. (включително).
10. Оглед на обектите: всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа след предварителна заявка на телефон: 02/ 495-11-39, 60, отдел „ОС и ТД“ на район „Надежда“.
11. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 13.07.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Надежда“, адрес: Гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“  № 55, ет. 3, заседателна зала.
12. Обявата за конкурса да бъде публикувана в електронната страница на Столична община, на таблото за обявления в сградата на Столична община, сайта на Столична община – район „Надежда“, информационното табло в сградата на СО – район „Надежда“.

27.06.2023