Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти

На основание чл. 31, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1835/25.10.2022 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/09.12.2022 г. на Комисия, назначена със Заповед № РНД22-РД56-524/09.12.2022 г. на кмета на район „Надежда“ и заповед за удължаване на срока за прием на конкурсни документи № РНД22-РД56-525/09.12.2022 г. на кмета на район „Надежда“:

Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс със Заповед № СОА22-РД09-1835/25.10.2022 г. на кмета на Столична община  за отдаване под наем за срок  от 5 (пет) години на  имоти (терени), публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

Предмет на конкурсната процедура: Отдаване под наем за срок до започване на реализирането на предвидените по ОУП/ПУП, но не повече от 5 (пет) години, на части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“.

1. Схема  № 39  за поставяне на  2 броя преместваеми обекти, район „Надежда“ , ж.к. „Надежда“,  бул. „Ломско шосе“ № 34,  имот с идентификатор 68134.1382.2207, както следва:

1.1. Терен № 3 – 6 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект, със специфично конкурсно условие –  за  търговия с  пакетирани хранителни стоки.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 54,00 (петдесет и четири) лв.  без ДДС. 

1.2. Терен № 4 – 6 кв. м, за поставяне на  павилион по типов проект, със  специфично конкурсно условие – за  търговия с промишлени стоки.

Начална конкурсна месечна  наемна цена – 54,00 (петдесет и четири) лв.  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101, каса,  до 17:00 ч. на 29.12.2022 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация – 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване до 17:00 ч. на 29.12.2022 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" 55, от 10:00 часа на 30.12.2022 г., в заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55, стая 116, тел: 495-11-39, 60.

8. Оглед  на общинския имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч.

                  

 

 

 

 

12.12.2022