Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот /терени/ – частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 18 за поставяне на преместваеми обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА”   
гр.София -1220, ул.„Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО и чл. 46 от ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 383 по Протокол № 77, т. 66 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет и заповед СОА23-РД09-1397/09.06.2023г. на Кмета на Столична община.

СО РАЙОН „НАДЕЖДА“ ОТКРИВА:
1.    Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот /терени/ – частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 18 за поставяне на преместваеми обекти, одобрена от главния архитект на Столична община, съгласно заповеди № РД-09-09-07/ 27.01.2011 г., № РД-09-09-40/04.06.2012 г. и № РД-09-09-07/08.02.2016 г. по позиции, както следва:
Схема № 18 за поставяне на преместваеми обекти в Район „Надежда“, ж.к. „Толстой“,  имот с идентификатор 68134.1381.2094:
1.1.    Терен № 2 – 12 кв.м. за поставяне на павилион по типов проект.
1.2.    Терен № 3 – 12 кв.м. за поставяне на павилион по типов проект.
1.3.    Терен № 6 – 12 кв.м. за поставяне на павилион по типов проект.
1.4.    Терен № 7 – 6 кв.м. за поставяне на павилион по типов проект.

2.    Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
-    По т. 1.1. – 55,20 /петдесет и пет и 0,20/ лева, без ДДС.
-    По т. 1.2. – 55,20 /петдесет и пет и 0,20/ лева, без ДДС.
-    По т. 1.3. – 55,20 /петдесет и пет и 0,20/ лева, без ДДС.
-    По т. 1.4. – 30,00 /тридесет/ лева, без ДДС.

3.    Специфично конкурсно условие:
-    По т. 1.1. – за пакетирани хранителни стоки.
-    По т. 1.2. – за сандвичи.
-    По т. 1.3. – за продажба на цветя.
-    По т. 1.4. – за продажба на вестници и списания.

4. Място за закупуване на конкурсната документация - СО - район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 21.07.2023г. до 22.08.2023г. /включително/.
5. Цена на конкурсната документация  е 120,00 /сто и двадесет / лева с включено ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса – 300,00 /триста / лева.
7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 21.07.2023г. до 22.08.2023 г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
8. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
9. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 21.07.2023 г. до 22.08.2023 г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
10. Конкурсът ще се проведе на 23.08.2023 г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.
11. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.
За информация: 02 495 11 39,60- РКТД

21.07.2023