Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот /терени/ – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по схема

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА”   
гр.София -1220, ул.„Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com


 На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО и чл. 46 от ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 381 по Протокол № 77, т. 64 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет, и заповед №СОА23-РД09-1396/09.06.2023г. на Кмета на Столична община:

СО РАЙОН „НАДЕЖДА“ ОТКРИВА :
1.  Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот /терени/ – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по схема, одобрена от главния архитект на Столична община, както следва:
Схема № 46 за поставяне на 2 броя преместваеми обекти, Район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, имот с идентификатор 68134.1377.2048, АОС 2300/17.02.2015г.:
1.1.    Терен № 1 – 24,00 кв.м. (закрита площ) и 6,00 кв.м. (открита площ) за поставяне на павилион по индивидуален проект.
1.2.    Терен № 3 – 12,00 кв.м. (закрита площ) и 6,00 кв.м. (открита площ) за поставяне на павилион по индивидуален проект.
Визията на павилионите да бъде унифицирана предвид тяхната близост и с оглед постигане на единно визуално въздействие.
2. Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
-    По т. 1.1. – за закрита площ в размер на 5,00 лв. на кв.м. или общо в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лв., без ДДС, за открита площ в размер на 2,50 лв. на кв.м или общо в размер на 15,00 /петнадесет/ лв. без ДДС.
-    По т. 1.2. – за закрита площ в размер на 6,83 лв. на кв.м., или общо в размер на 82,00 /осемдесет и два/ лв., без ДДС, за открита площ в размер на 3,50 лв. на кв.м., или общо в размер на 21,00 /двадесет и един/ лв. без ДДС.
3. Специфично конкурсно условие:
-    По т. 1.1. – за търговска дейност – за бърза закуска.
-    По т. 1.2. – за търговска дейност – за плод и зеленчук.
4. Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 20.07.2023г. до 21.08.2023г. /включително/.
5. Цена на конкурсната документация  е 120,00/сто и двадесет / лева с включено ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса – 300,00/триста / лева.
7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 20.07.2023г. до 21.08.2023г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
8. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
9. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 20.07.2023 г. до 21.08.2023 г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
10. Конкурсът ще се проведе на 22.08.2023 г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.
11. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.
За информация: 02 495 11 39,60- РКТД

20.07.2023