Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти /терени/ – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА”   
гр.София -1220, ул.„Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so-nadejda.com

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 30, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО и чл. 46 от ЗМСМА, в изпълнение на влязло в сила Решение № 382 по Протокол № 77, т. 65 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет,  и във връзка със заповед № СОА23-РД09-1395/09.06.2023 г. на Кмета на Столична община
СО РАЙОН „НАДЕЖДА“ ОТКРИВА :
1.    Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти /терени/ – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по схеми, одобрени по реда на чл. 62 ал. 9 от ЗУТ, както следва:
1.1.    Схема № 61 за поставяне на 2 броя преместваеми обекти, Район „Надежда“, м. „Северен парк“, кв. 25, попадащ в имот с идентификатор № 68134.1375.2020:
1.1.1.    Търговски обект с целогодишен режим със зона – маси за консумация на открито № 1.1 – Павилион по индивидуален проект – покрита площ 50,00 кв.м. и открита площ 150,00 кв.м., с функционално  предназначение – кафене;
1.1.2.    Търговски обект с целогодишен режим със зона – маси за консумация на открито № 1.2 – Павилион по индивидуален проект – покрита площ 50,00 кв.м. и открита площ 150,00 кв.м. с функционално предназначение – кафене.
1.2.    Схема № 60 за поставяне на 1 брой преместваем обект, Район „Надежда“, м. „Северен парк“, кв. 25, попадащ в имот с идентификатор № 68134.1375.2017:
1.2.1.    Търговски обект с целогодишен режим със зона – маси за консумация на открито № 2.1 – Павилион по индивидуален проект – покрита площ 36,00 кв.м. и открита площ 60,00 кв.м., с функционално предназначение – кафене.
С оглед постигане на единно визуално въздействие, визията на павилионите да бъде типизирана за целия парк.
2.   Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО:
-    По т. 1.1.1. – за покрита площ 50,00 кв.м. по 6,00 лв. на кв.м. – 300,00 /триста/ лв., без ДДС и за открита площ 150,00 кв.м. по 1,20 лв. на кв.м. – 180,00 /сто и осемдесет/ лева, без ДДС.
-    По т. 1.1.2. – за покрита площ 50,00 кв.м. по 6,00 лв. на кв.м. – 300,00 /триста/ лв., без ДДС и за открита площ 150,00 кв.м. по 1,20 лв. на кв.м. – 180,00 /сто и осемдесет/ лева, без ДДС.
-    По т. 1.2.1. – за покрита площ 36,00 кв.м. по 6,00 лв. на кв.м. – 216,00 /двеста и шестнадесет/ лв., без ДДС и за открита площ 60,00 кв.м. по 1,20 лв. на кв.м. – 72,00 /седемдесет и два/ лева, без ДДС.
3.    Специфично конкурсно условие:
-    По т. 1.1. – за кафене.
-    По т. 1.2. – за кафене.
-    По т. 2.1. – за кафене.

4. Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 19.07.2023 г. до 18.08.2023 г. /включително/.
5. Цена на конкурсната документация е 120,00 /сто и двадесет / лева с включено ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса – 300,00/триста / лева.
7. Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 19.07.2023 г. до 18.08.2023 г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
8.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
9. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 19.07.2023 г. до 18.08.2023 г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
10. Конкурсът ще се проведе на 21.08.2023г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.
11. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.
За информация: 02 495 11 39,60-РКТД

 

19.07.2023