Район „Младост“ обявява удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем, оповестен с обява от 21.12.2022 г. на район „Младост“, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение в сграда на 144. СУ „Народни будители“ СО – гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1, с предназначение „ученическа книжарница“

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост“, на основание чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със Заповед  № СОА22-РД09-2550/25.11.2022 г. на кмета на Столична община, в изпълнение на Решение № 875 по Протокол  № 65, точка 38 от 10.11.2022 г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА:

Удължава срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем, обявен с обява от 21.12.2022 г. на район „Младост“, както следва: на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение, находящо се в сграда на 144. СУ „Народни будители“ СО – район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1, със застроена площ 10,50 (десет метра и петдесет сантиметра) кв. м, АОС № 2288/10.10.2017 г., с предназначение „ученическа книжарница“, за срок от 5 (пет) години.

- Началната месечна конкурсна наемна цена: 83,79 лв. (осемдесет и три лева и 79 ст.) без ДДС;
- Размер на гаранцията за участие: 83,79 лв. (осемдесет и три лева и 79 ст.) без ДДС;
- Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (шестдесет лева) с ДДС;
- Място за закупуване на конкурсната документация: район „Младост”, бул. “Свето Преображение” № 1, партерен етаж, Център за административно обслужване – гише от № 1 до № 4;
- Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 16:30 ч. на 08.02.2023 г.;
- Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч.  на  09.02.2023 г.;
- Оглед на обекта ще се извършва от кандидатите в предварително уговорен ден и час, до 08.02.2023 г.;
- Конкурсът ще се проведе на 10.02.2023 г., от 11:00 часа, в сградата на СО – район „Младост”, бул. “Свето Преображение” № 1, Заседателна зала – ет. 3, стая 302;
- Адрес на организатора: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Свето Преображение“ № 1;
- Телефон за информация:  сл. телефон: 02/9067 670 – г-н Николай Енчев или 02/9067 614 г-жа Светлана Дякова.
 

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”: ……………………..
                                  /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/     
 

 

25.01.2023