Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до издаване на разрешение за строеж, но не повече от 5 (пет) години на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, състоящо се от 2 броя функционално свързани помежду си помещения, с конкурсно условие – за „офис и склад“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 


      София, 1712, ул. ”Свето Преображение” № 1; тел. 02/ 9067600; факс: 02/ 8772038, e-mail office@mladost.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район „Младост“, на основание чл.47, ал.1 във връзка с чл.31, ал.2 и чл. 34. ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, в изпълнение на Решение № 298/27.04.2023 г. на СОС и Заповед № С0А23-РД09-1203/16.05.2023г. на Кмета на Столична община, удължава срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до издаване на разрешение за строеж, но не повече от 5 (пет) години на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, състоящо се от 2 броя функционално свързани помежду си помещения от първи етаж с площ 43,95 кв. м и 2 бр. помещения от полуподземен етаж с обща площ 27,07 кв. м, или общо застроена площ 71,02 кв. м, находящи се в административна сграда на два етажа с идентификатор 68134.4087.5266.1 (сградата на Кметството на кв. "Горубляне), изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.4087.5266, представляващ по действащия ПУП УПИ XVIII-„за кметство”, кв. 31, по плана на гр. София, кв. "Горубляне", с административен адрес: гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Витоша” № 2, за който имот е съставен АПОС № 2380/29.11.2018 г.
Специфично конкурсно условие – за „офис и склад“.
Начална конкурсна месечна наемна цена – 568,16 лева (петстотин шестдесет и осем лв. и 16 ст.) или по 8,00 лв. за 1,00 кв. м, без ДДС.
Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС.
Гаранция за участие: началната конкурсна месечна наемна цена за имота – 568,16 (петстотин шестдесет и осем лв. и 16 ст.) лева без ДДС.
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: административната сграда на СО – район „Младост“, с адрес: гр. София, ж.к. "Младост-З", ул. „Свето Преображение“ № 1, партерен етаж, Център за административно обслужване.
Срок за закупуване на конкурсна документация – от 10.08.2023 г. до 24.08.2023 г. (вкл.), всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Срок за подаване на оферти – от 10.08.2023 г. до 24.08.2023 г. (вкл.) от 08:30 ч. до 17:00 ч.
Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 25.08.2023 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Младост” – етаж 3, ст. 302.
Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Младост-З“, ул. „Свето Преображение“ № 1 – Борис Момчилов, тел.: 02/9067 620, Любомир Гелков: тел 02/9067 616; e-mail: office@mladost.bg


АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ...............
Кмет на район „Младост“ – СО

10.08.2023