Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение, находящо се в сграда на 144. СУ „Народни будители“, СО – район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1

О Б Я В Л Е Н И Е


Столична община – район „Младост“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със Заповед  № СОА22-РД09-2550/25.11.2022 г. на кмета на Столична община, в изпълнение на Решение № 875 по Протокол  № 65, точка 38 от 10.11.2022 г. на Столичен общински съвет


ОБЯВЯВА:

конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо обособено помещение, находящо се в сграда на 144. СУ „Народни будители“ СО – район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Бъднина“ № 1, със застроена площ 10,50 (десет метра и петдесет сантиметра) кв. м, АОС № 2288/10.10.2017 г., с предназначение „ученическа книжарница“, за срок от 5 (пет) години.
- Началната месечна конкурсна наемна цена: 83,79 (осемдесет и три лв. и 79 ст.) лева, без ДДС;
- Размер на гаранцията за участие: 83,79 (осемдесет и три лв. и 79 ст.) лева, без ДДС;
- Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС;
- Място за закупуване на конкурсната документация: район „Младост”, бул. “Свето Преображение” № 1, партерен етаж, Център за административно обслужване – гише от № 1 до № 4;
- Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 16:30 ч. на 19.01.2023 г.;
- Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч. на  20.01.2023 г.;
- Оглед на обекта ще се извършва от кандидатите в предварително уговорен ден и час, от 21.12.2022 г. до 19.01.2023 г.;
- Конкурсът ще се проведе на 23.01.2020 г., от 11:00 часа, в сградата на СО – район „Младост”, бул. “Свето Преображение” № 1, Заседателна зала – ет. 3, стая 302;
- Адрес на организатора: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. “Свето Преображение“ № 1;
- Телефон за информация:  сл. телефон: 02/9067 670 – г-н Николай Енчев или 02/9067 614 г-жа Светлана Дякова.
 

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”: ……............………………..
                                             /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/  


      

 

21.12.2022