Район „Люлин” обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения и участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, ведно с построената в имота сграда – бензиностанция, находящ се в ж.к. “Люлин-10 м.р.“, бул. “Д-р Петър Дертлиев“

 

ОБЯВА

СО – район „Люлин”,  на основание чл. 31, ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА22-РД09-1537/07.09.2022 г. на кмета на СО и Заповед № РЛН22-РД09-309/14.12.2022 г. на кмета на СО – район „Люлин“, обявява удължаване на  срока за закупуване и подаване на офертни предложения и участие в публично оповестен  конкурс, считано от 08:30 ч. на 15.12.2022 г. до 17:00 ч. на 03.01.2023 г., за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост с АОС № 10133/08.12.2020 г., вписан на 15.02.2021 г. в служба по вписванията том XVII, № 166, вх. рег. 7678, д. 5409/2021 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120 кв. м, за който е отреден УПИ V 115,112,120,358 – за бензиностанция, кв. 31 по действащия ПУП и ПР на м. „ж.к. "Люлин-10 м.р. –  р. Суходолска“, одобрен с Решение № 436 по Протокол № 85/09.07.2015 г. на СОС, ведно с построената в имота сграда – бензиностанция с идентификатор 68134.4359.445.2 и ЗП 256 кв. м, при съседи по КК и КР – ПИ 68134.4359.131; 68134.4359.358; 68134.4359.366 и 68134.4359.112, находящ се в ж.к. “Люлин-10 м.р.“, бул. “Д-р Петър Дертлиев“.

Начална конкурсна месечна наемна цена за ПИ с идентификатор 68134.4359.445 с площ 3 120,00  кв. м – 2 174,00 лв. (две хиляди сто седемдесет и четири лв.) без ДДС  или 0,70 лв. за 1 кв. м, без  ДДС.

Начална конкурсна месечна наемна цена за сграда с идентификатор 68134.4359.445.2 с площ 256,00  кв. м – 1 944,00 лв. (хиляда деветстотин четиридесет и четири лв.) без ДДС  или 7,59 лв. за 1 кв. м, без ДДС.  

Специфично конкурсно условие – за бензиностанция.

1. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район „Люлин”, бул. ”Захари Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса.

2. Срок за закупуване на конкурсна документация, считано от 08:30 часа на 15.12.2022 г. до 17:00 ч. на 03.01.2023 г.  в СО – район „Люлин“, бул. ”Захари  Стоянов” № 15, бл. 327, вх. В, ет. 1 –  каса.

3. Срок за подаване на офертните предложения, считано от 08:30 часа на 15.12.2022 г. до 17:00ч. на 03.01.2023 г.  в „Център за административно обслужване“ на СО – район „Люлин“, бул. ”Захари  Стоянов” № 15.

4. Провеждане на конкурса на 04.01.2023 г. от 10:00 часа в отдел РКТД, бул. “Захари Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет. 4.

5. Цена на конкурсната документация – 100,00 (сто) лв. с ДДС.

6. Гаранция за участие – 300,00 (триста) лева. Внася се по банкова сметка на СО – район „Люлин“ описана в конкурсната документация.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел. 02/ 92 37 234 /286/.

 

ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ
Кмет на СО – район „Люлин“

15.12.2022