Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на територията на „Зоологическа градина – София“, в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, за поставяне на мобилни съоръжения с условие: за продажба на ядки, захарен памук и сладолед

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Лозенец“, Столична община, на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-1468/26.08.2022 г. на кмета на Столична община

Обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на мобилни съоръжения от подробно описани в одобрена Схема № 5 от главния архитект на Столична община, на територията на „Зоологическа градина – София“, в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, както следва:

  1. Мобилно търговско съоръжение за продажба на ядки с площ от 1,50 кв. м.
  2. Мобилно търговско съоръжение за продажба на захарен памук с площ от 1,50 кв. м.
  3. Мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед с площ от 1,50 кв. м.

Специфично конкурсно условие за мобилните съоръжения: за продажба на ядки – 1 брой; за продажба на захарен памук – 1 брой; за продажба на сладолед – 1 брой.

Начална конкурсна месечна наемна цена за мобилните съоръжения е 118,12 лв. (сто и осемнадесет лева и 12 ст.) без ДДС на кв. м или 177 лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДС за цялата площ.

Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8:30 – 17:00 ч. до 15.06.2023 г. (вкл.).

3. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

5. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 16.06.2023 г.

6. Конкурсът ще се проведе на 19.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

За информация тел.: 02 865 69 36.

15.05.2023