Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, със специфично конкурсно условие: „за търговска дейност“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 и ал. 8, във връзка с ал. 2 от  Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 2, във връзка с чл. 4, ал. 3 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община и във връзка със  Заповед № СОА23-РД09-1386/09.06.2023 г. на СО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:

Магазин с площ 27,24 кв. м, находящ се в част от спортна сграда с идентификатор 68134.8400.55.2, цялата с площ от 1561 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК, находяща се в гр. София, кв. „Челопечене“, ул. „Ангел Маджаров“ № 31, СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, АОС № 1570/09.06.2011 г., със специфично конкурсно условие: „за търговска дейност“, с начална конкурсна наемна цена в размер на 178,28 лв. без ДДС на месец.


ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 26.06.2023 г. до 26.07.2023 г., включително от 8:30 до 17:00часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 26.06.2023 г. до 26.07.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 27.07.2023 г. от  10:00 часа.
7. Организатор на конкурса:
СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail: sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                                                               /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

26.06.2023