Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост със специфично конкурсно условие: за складов обект

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание 14, ал. 1 и ал. 2 от  Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, чл. 55 от Закона за устройство на територията и във връзка със Заповед № СОА23-РД09-45/05.01.2023 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:
• Част – 180 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.8552.716 с обща площ – 636 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се на ул. „59-та“, местност VII-38-II, кв. "Враждебна", СО – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 1579/09.06.2011 г.
Предназначението на имота е за друг вид производствен, складов обект и специфично конкурсно условие: за складов обект и началната конкурсна наемна цена в размер на 270,00 лв. (без ДДС).

 

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:


1.    Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2.    Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3.    Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4.    Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5.    Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6.    Място, дата и час за провеждане на конкурса:
-    Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 27.02.2023 г. от  10:00 часа.
7.    Организатор на конкурса:
СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267,тел. 02/994 52 81, e-mail:sokre@abv.bg

 

 


КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                          /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/
 

 

23.01.2023