Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 17. СУ „Дамян Груев”

РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА" – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83
Адрес: бул. „Освобождение“ № 25, гр. София, п.к. 1330
e-mail: toa krpolianaCaj.mail.bg 


 

ОБЯВА

 

Във връзка със Заповед № СОА23-РД09-1621/19.07.2023 г. на кмета на Столична община относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 17. СУ „Дамян Груев”, и в изпълнение на Решение № 568 по Протокол № 79, т. 47 от 29.06.2023 г. на Столичен общински съвет

I. CO – район „Красна поляна”, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна”, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столична община, както следва:

  1. Общински имот, находящ се на територията на район „Красна поляна”, част от сградата на 17. СУ „Дамян Груев”, на адрес: ул. „Сава Михайлов” № 64, с площ 261 кв. м – със специфично конкурсно условие за обекта: „за осъществяване на ученическо столово хранене”, с начална наемна цена 0,55 лв. за кв. м без ДДС или общо 144,0 лв. за месец без ДДС.
  2. Общински имот, находящ се на територията на район „Красна поляна”, част от сградата на 17. СУ „Дамян Груев”, на адрес: ул. „Сава Михайлов” № 64, с площ 82 кв. м – със специфично конкурсно условие за обекта: „за осъществяване на ученическо бюфетно хранене”, с начална наемна цена 0,90 лв. за кв. м без ДДС или общо 75,0 лв. за месец без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство, от 10.08.2023 г. до 29.08.2023 г. от 8:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство, от 10.08.2023 г. до 29.08.2023 г. от 8:30 часа до 17:00 часа.

Цената на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 500 лв. за всяка обособена позиция.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателната зала, на 30.08.2023 г.

Телефони за връзка: 02/921 72 51, 02/ 921 72 52.

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СО
ИВАН ЧАКЪРОВ

02.08.2023