Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се район “Красна поляна”, м. НПЗ “Средец”, УПИ II, кв. 2, бул. ”Н. Мушанов” № 147, представляващ помещение за склад

ОБЯВА

 

CO – район „Красна поляна”, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот – публична общинска собственост, в изпълнение на влязло в сила Решение № 823 по Протокол № 64, т. 44 от 27.10.2022 г. на Столичен общински съвет, и Заповед СОА22-РД09- 2543/23.11.22 г. на кмета на Столична община, а именно:

Имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 1337/28.03.2019 г. на кмета на CO – район “Красна поляна”, находящ се в гр. София, район “Красна поляна”, м. НПЗ “Средец”, УПИ II, кв. 2, бул. ”Н. Мушанов” № 147, представляващ помещение с идентификатор 68134.1107.276.8, с площ от 217,00 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-50/02.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Начална месечна конкурсна цена, определена от Столичен общински съвет, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на CO – 694,40 (шестотин деветдесет и четири лева и 40 ст.) лева, без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за склад, складова дейност.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 17.01.2023 г. до 15.02.2023 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 17.01.2023 г. до 15.02.2023 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 16.02.2023 г. от 10:00 часа. Телефон за връзка 02 9 217 241.

16.01.2023