Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 28. СУ „Алеко Константинов”

РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Освобождение“ № 25, П.К. 1330, тел. 02/921 72 56; 02/921 72 37, факс 02/828 48 83
www.krasnapoliana.com ;
e-mail: toa_krpoliana@mail.bg   


ОБЯВА

Във връзка със Заповед № СОА23-РД09-1651/24.07.2023 г. на заместник-кмета на Столична община – г-жа Албена Атанасова, относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 28. СУ „Алеко Константинов” и в изпълнение на Решение № 567 по Протокол № 79, т. 46 от 29.06.2023 г.на Столичен общински съвет:
I. СО – Район „Красна поляна”, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в район „Красна поляна” по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  на Столична община, както следва:
1. Общински имот, находящ се на територията на район „Красна поляна”, част от сграда на 28. СУ „Алеко Константинов” с идентификатор 68134.1108.209.2., на адрес: бул. „Възкресение” № 60, с площ от 192 кв. м – със специфично конкурсно условие за обекта „за осъществяване на ученическо столово хранене”, с начална наемна цена от 0,60 лв. за кв. м без ДДС или общо 115,20 лева за месец без ДДС.
2. Общински имот, находящ се на територията на район „Красна поляна”, част от сграда на 28. СУ „Алеко Константинов” с идентификатор 68134.1108.209.2., на адрес: бул. „Възкресение” № 60, с площ от 18 кв. м – със специфично конкурсно условие за обекта „за осъществяване на ученическо бюфетно хранене”, с начална наемна цена от 0,90 лв. за кв. м без ДДС или общо 16,20 лв. за месец без ДДС.

Важно! Кухнята в 28. СУ „Алеко Константинов” не е пригодена за приготвяне на храната, а може да служи само като разливно помещение.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – Деловодство, от 26.10.2023 г. до 14.11.2023 г. от 8:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – Деловодство, от 26.10.2023 г. до 14.11.2023 г. от 8:30 часа до 17:00 часа.
Цената на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.
Гаранцията за участие в конкурса е 1 000 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателната зала, на 15.11.2023 г. от 10:00 ч.
Телефони за връзка: 02/921 72 51, 02/ 921 72 52.

ВрИД кмет на район „Красна поляна” – СО:……………..
                                                                    /Н. Вушовски/

23.10.2023