Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) г., на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1107.329 по КККР, с площ от 488,00 кв. м, находящ се в м. НПЗ “Средец”, ул. ”Уста Генчо” № 38

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район „Красна поляна“

София , ул. „Освобождение“ № 25, П.К. 1330, тел. 02/921 72 17, факс 02/828 48 83
www.krasnapoliana.com


СО – район „Красна поляна”, обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до започване на действия за реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 (пет) години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1107.329 по КККР, с площ от 488,00 кв. м, находящ се в м. НПЗ “Средец”, ул. ”Уста Генчо” № 38, актуван с АОС № 99/1997 г., с начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, в размер на 594,00 лв. без ДДС., със специфично конкурсно условие – за паркинг.
Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 29.08.2023 г. до 27.09.2023 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 29.08.2023 г. до 27.09.2023 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.
Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.
Гаранция за участие в  конкурса е 200 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 28.09.2023 г. от 10:00 часа.
Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 241.


 

Кмет на район ”Красна поляна”:
/Иван Чакъров/

29.08.2023