Район „Илинден“ открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 45. OУ „Константин Величков“, ж.к. „Света Троица“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
​​​​​​​    РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
   


гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10 вх. Б, тел.: 02 4 397 360, факс: 02 4 397 361, www.ilinden.bg ; e-mail: info@ilinden.bg

                                                                       
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО –район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 380/25.05.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД92-187/07.06.2023 г. на кметa на Столична община, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 45. OУ „Константин Величков“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20, АПОС № 9/04.07.2019 г., сграда с идентификатор 68134.1201.63.1, бл. „Г“, както следва:
Обособена позиция № 1:  Ученически стол и бюфет ОБЩО: 626,89 кв. м, включващо в себе си:
1.1. Столова с обслужващи помещения  – 275,50 кв. м.
Наемна цена на месец – 133,89 лв. без ДДС – 0,486 лв./кв. м.
1.2. Помещения за заготовка на продуктите – 314,50 кв. м.
Наемна цена на месец – 62,60 лв. без ДДС – 0,199 лв/кв. м.
1.3. Бюфет – 36,89 кв. м.
Наемна цена на месец – 17,89 лв. без ДДС – 0,485 лв/кв. м.
Бюфетът е обособена част от столовата, без самостоятелен вход, поради което не може да се наема самостоятелно.
Обща месечна наемна цена – 214,42 лв. без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене.
1. Критерии за оценка:  регламентирани в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община. По позиция № 1.1:  Ученически стол – цена на купон за основно обедно меню от 7 – 13 г., не по-малко от 4,50 лв. без ДДС; и цена на един купон за ученик със специфични хранителни потребности не по-малко от 5,00 лв. без ДДС; предложение за безплатен обяд не по-малко от 2% от общия брой на учениците, които се хранят в стола. По позиция № 1.3:  Ученически бюфет – предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малка от 2% от общия брой на учениците в училището.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 1 000,00 (хиляда) лева.
4. Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14:00 ч. на 19.07.2023 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, „Център за административно обслужване” (ЦАО) – партер.
5. Документацията е достъпна на следния електронен адрес: www.ilinden.bg.
6. Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 19.07.2023 г. включително в  ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А – партер.
7. Провеждане на конкурса на 20.07.2023 г. от 14:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.
Информация на тел. 02/439 73 42.


Приложения:

29.06.2023