Район „Илинден“ обявява публично опо­вестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собст­веност, представляващ самостоятелен обект в сграда, находяща се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1 (партер), МАГАЗИН № 1, със специфично конкурсно условие: за търговска дейност

 

ОБЯВА

 

CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 824/27.10.2022 г. на СОС и Запо­вед № СОА22-РД09-2002/11.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично опо­вестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собст­веност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1202.449.16.98, с площ от 23,71 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1 (партер), МАГАЗИН № 1, попадащ в УПИ I, кв. 8, м. „Разсадника" – "Бежанци“ – 2001, отразен в КК и КР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, АОС № 305/23.08.2021 г., за срок от 5 (пет) години.

Специфично конкурсно условие: за търговска дейност.

Начална месечна конкурсна наемна цена: 273,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на: 300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14:00 ч. на 19.12.2022 г. от ра­йон „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51 А, Център за ад­министративно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 19.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 20.12.2022 г. от 10:00 ч., стая 300, ет. 3, в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51 А.

Цена на книжата: 50,00 лв. (без ДДС).

Информация на телефон: 02/439 73 42.

18.11.2022