Район „Илинден“ обявява конкурс за самостоятелен обект в сграда с площ от 23,71 кв. м, находящ се в ж.к. „Света Троица“, бл. 145В, вх. А, ет. 1 (партер), магазин № 1

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
   


гр. София, 1309, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, тел.: 02 4 397 360, факс: 02 4 397 361, www.ilinden.bg ; e-mail: info@ilinden.bg

                                                                       
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 571/29.06.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1801/14.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект в сграда с площ от 23,71 м2 заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 145 В, вх. А, ет. 1 (партер), МАГАЗИН № 1, попадащ в УПИ I, кв. 8, м. „Разсадника – Бежанци“ – 2001, отразен в КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, с идентификатор 68134.1202.449.16.98, АОС № 305/23.08.2021 година.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 165,00 лв., (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на:  300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията  до 14:00 ч. на 28.09.2023 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, служба ЦАО – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 28.09.2023 г. включително, в служба ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 29.09.2023 г. от 10:00 ч., стая 300, ет. 3, в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50,00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел.: 02/439 73 42.

30.08.2023