Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен, частна общинска собственост, включваща в себе си покрита площ – 24,00 кв. м, и открита площ – 16,00 кв. м, с предназначение – разполагане на 1 брой преместваемо съоръжение по индивидуален проект, находящо се на територията на район „Илинден“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
    РАЙОН „ИЛИНДЕН“ 
   


гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10 вх. Б, тел.: 02 4 397 360, факс: 02 4 397 361, www.ilinden.bg ; e-mail: info@ilinden.bg

 

                                                                       

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 748/27.07.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1849/18.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен, частна общинска собственост, с обща площ от 40,00 кв. м, включваща в себе си покрита площ – 24,00 кв. м, и открита площ – 16,00 кв. м, с предназначение – разполагане на 1 брой преместваемо съоръжение по индивидуален проект, находящо се на територията на район „Илинден“, с идентификатор 68134.1202.456 по КККР на гр. София, представляващ УПИ V за „ЖС, читалище и ТП“ от кв. 8, м. „Разсадника Бежанци“ – 2001 г. АОС № 190/25.02.2020 г. Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години, с възможност за продължение до 5 години, след изпълнение на нормативните изисквания и разпоредби на чл. 30, ал. 5 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на CO.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 288,00 лв., (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на: 300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14:00 ч. на 02.10.2023 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А служба ЦАО – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 02.10.2023 г. включително, в служба ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 03.10.2023 г. от 11:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50,00 лв. (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 42.

31.08.2023