Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Илинден“, попадащ в УПИ II от кв. 178, кв. "Гевгелийски – 1995 г.“, предназначение – временен открит охраняем паркинг

ОБЯВА ЗА КОНКУРС


CO – район „Илинден“, в изпълнение на Решение № 151/23.02.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-732/15.03.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, с площ от 1237,00 кв. м, разположен на ул. „Сехово“ и ул. „Богданци“, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1203.992 по КККР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. и Заповед № 18-6159/2017 г., находящ се на територията на CO – район „Илинден“, попадащ в УПИ II от кв. 178, кв. "Гевгелийски – 1995 г.“, предназначение – временен открит охраняем паркинг, ведно с утвърдена от гл. архитект на CO схема № 11 за поставяне на преместваем обект – павилион за охрана, с площ 7,00 кв. м, за срок – до реализиране на предвижданията на ПУП, но не повече от пет години, АОС № 99/30.10.2017 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 507,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на: 1000,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14:00 ч. на 03.05.2023 г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, партер „Център за административно обслужване”.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 03.05.2023 г. включително, в служба ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Провеждане на конкурса на 04.05.2023 г. от 14:00 ч. стая 300, ет. 3, в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А.

Цена на книжата – 50,00 лв. (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47.

03.04.2023