Район „Илинден“ обявява конкурсната процедура за отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост, представляваща самостоятелен обект, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл. 306, ет. 1, обект № 101, със специфично конкурсно условие – за културна и обществена дейност

 

 

 

О Б Я В А

 

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 630/21.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1513/02.09.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от сграда – частна общинска собственост, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 68134.1202.782.5.101, със застроена площ 81,17 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в ж.к. „Света Троица“, бл. 306, ет. 1, обект № 101, попадащо в УПИ I, кв. 26, м. „Разсадника“ – „Бежанци“ – 2001, отразен в КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, АОС № 303/16.06.2021 г.

Специфично конкурсно условие: за културна и обществена дейност.

Начална месечна конкурсна наемна цена: 122,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на: 300,00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14:00 ч. на 16.12.2022 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 16.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 19.12.2022 г. от 14:00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (без ДДС).

Информация на телефон: 02/439 73 42.

 

 

01.12.2022