Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1.6 със застроена площ (ЗП) от 51,10 кв. м, по KKКР на с. Мрамор, с конкурсно условие – за аптека

О Б Я В А

          
Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД09-1146/09.05.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1.6, със застроена площ (ЗП) от 51,10 кв. м, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мрамор, одобрен със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, разположен на етаж 1 в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1 със застроена площ от 1165 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 49206.2633.1055, попадащ в урегулиран поземлен имот  XIV – „за кметство, културен дом, поща и озеленяване“, кв. 30, м. „с. Мрамор“, ул. „Васил Левски“ № 19, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3687/14.07.2021 г. на СО – район „Връбница, вписан в Служба по вписванията с акт № 157, том CLXVII, дело № 50 000, им. партида 747866, вх. рег. № 64296/08.09.2021 г. 

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 435,00 (четиристотин тридесет и пет) лева за месец, без ДДС.
Специфично конкурсно условие за търговска дейност – „Аптека“.
Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 20.06.2023 г.

Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 26.06.2023 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 27.06.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.
Обявата е публикувана на сайта на Столична община:  www.sofia.bg,  на сайта на СО – район Връбница“: www.vrabnitsa.bg/, на страниците на вестник „24 часа“ и от 22.05.2023 г., на информационните табл  в сградите на Столична община, и на  СО – район „Връбница“.
Телефон за връзка: 02/495-77-67.


КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
​​​​​​​МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

22.05.2023