Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда – помещение към трафопост, със застроена площ от 54 кв. м, с. Волуяк, район „Връбница“, с конкурсно условие – за стопанска дейност

 

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД09-850/27.03.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ  сграда – помещение към трафопост с идентификатор 12084.2701.2658.2, със застроена площ от 54 кв. м, разположен в поземлен имот с идентификатор 12084.2701.2658 по КККР на с. Волуяк, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-22-194/11.02.2013 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. София, попадащ в урегулиран поземлен имот I-1233, кв. 36 по действащия регулационен план на местност „Волуяк-гарата“, одобрен със Заповед № РД-09-05-08/09.01.1998 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, с административен адрес: с. Волуяк, район „Връбница“, ул. “Победа“, актувана  с Акт за частна общинска собственост № 3522/29.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №   2783/25.01.2021 г., акт № 103, том VI, дело № 1798, имотна партида 156785.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Начална наемна цена – 48,00 (четиридесет и осем) лева за месец без ДДС, определена от лицензиран експерт оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.

 Закупуването  на  конкурсната  документация  ще  се  извършва  в  сградата  на  СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 23.05.2023 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 29.05.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 30.05.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-67.

 

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
/МЛАДЕН МЛАДЕНОВ/

27.04.2023