Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот в с.  Мрамор, ул. „Васил Левски“  № 19, етаж 1, за пощенски услуги


Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД09-335/25.01.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 49206.2633.1055.1.8, със застроена площ от 64,50 кв. м по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Мрамор, одобрен със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, разположен на етаж 1 в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1, със застроена площ от 1165 кв. м. Сградата е построена в поземлен имот с идентификатор 49206.2633.1055, попадащ в урегулиран поземлен имот XIV-за кметство, културен дом, поща и озеленяване, кв. 30, м. „с.  Мрамор“, ул. „Васил Левски“  № 19, район „Връбница“ – Столична община, Акт за публична общинска собственост № 3689/14.07.2021 г., вписан в Служба по вписванията с акт № 96, том CLXVII, дело № 49906, им. партида 747906, вх. рег. №64294/08.09.2021 г.

Срок за отдаване под наем –  10 (десет) години.

Начална наемна цена – 116,00 (сто и шестнадесет) лева за месец, без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за пощенски услуги.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, гр. София, 1229, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 21.04.2023 г.

Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 25.04.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 26.04.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Телефон за връзка: 02/495-77-67.
 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

11.04.2023